шалах шалгаах ~ шалгаах шалах
тасралтгүй асууж нэхэх