ШАЛБАГАНУУЛАХ

Шалбагар юмыг үргэлжлүүлэн хөдөлгөх.