ШАЛБАЙХ

1. Шавар, шалбааг болох: цас хайлж, газар шалбайх (цас хайлж, газар шалбааг үүсэх);


2. Хөлс, усанд, хувцас нэвт норох: бороонд хувцас шалбайх (бороонд хувцас нэвт норох);
3. [шилжсэн] Бие сульдасхийх, сулбайх, доройтох: бие шалбайх (бие сульдах, нозоорох).

цас хайлж газар шалбайх цас хайлж, газар шалбааг үүсэх
бороонд хувцас шалбайх бороонд хувцас нэвт норох
бие шалбайх бие сульдах, нозоорох