ШАЛБААГТАЙ

Шалбааг болсон: шалбаагтай газар (борооны ус, шалбааг тогтсон газар), шалбаагтай дэлгэрэнгүй... (шавар шавхай болсон гудамж).

шалбаагтай газар борооны ус, шалбааг тогтсон газар
шалбаагтай гудамж шавар шавхай болсон гудамж