ШААТАЙ

Шаа байгаа: шаатай тэмээ (сугандаа бэрсүүтэй тэмээ).