ШААНТАГДУУЛАХ

Шаантаглуулах, шаантаглах: хүрз шаантагдуулах (хүрзний ишинд шаантаг хийлгэх);


2. [шилжсэн] Бусдын хэрэгт хөндлөнгөөс оролцуулах, муйхардуулах, мундагдуулах.