ШААМИЙ :
/ амьтан /

шаамий хавч (далай, тэнгис, цэнгэг нуурын усанд амьдардаг, усны шувуу, загас, хөхтөн амьтдын хоол дэлгэрэнгүй...