ШААВАРЛУУЛАХ

Туранхай тэмээ, хонь, хурга зэргийн хэвэл, биеийн нь дундаас дооших хэсгийн ноосыг хяргуулах, авахуулах: хурга дэлгэрэнгүй... (туранхай хурганы зоо нурууны ноосыг үлдээж, бусдыг нь хяргуулах, авахуулах).