цээж бичиг ~ цээж бичлэг

сурагч багшийн уншиж хэлснийг цээжээр бичих бичгийн ажил