ЦЭЭЖ II:

цээж гэр (тооно, унь хоёроос бүрдсэн, түр зуурын хэрэгцээний оромж, ханагүй гэр).

Ижил үг:

ЦЭЭЖ I

ЦЭЭЖ III