ЧИЙЛҮҮЛЭХ

1. Чийгээр хэмжүүлэх;


2. Цайг бүрж идээшлүүлэх.