ЧИЙЛЭХ I

Цай зэргийг бүрж идээшүүлэх: цай чийлэх (цайг бүрж идээшлүүлэх).

Ижил үг:

ЧИЙЛЭХ II