ЧИЙГЭРХЭГ

Чийг ихтэй: чийгэрхэг хөрс (чийг ихтэй хөрс).