ЧАНГААЛДАХ

Харилцан чангаах: чангаалдан зогсох (харилцан чангааж зогсох).