ЧАНГААМАЛ I

Хуурч болгосон хар будаа: чангаамал будаа (хуурч болгосон будаа) - Цасан чихэртэй чангаамал будаа дэлгэрэнгүй... Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү., чангаамал идэх (хуурч болгосон хар будаа идэх), чангаамал хийх (будааг хуурч болгох) - Чангаамал авдаг юм билүү! С.Дашдооров. Говийн өндөр.

чангаамал будаа хуурч болгосон будаа
чангаамал идэх хуурч болгосон хар будаа идэх
чангаамал хийх будааг хуурч болгох
Ижил үг:

ЧАНГААМАЛ II