ЧАНГАДУУХАН

Нэлээд чангадуу: чангадуухан хэлэх (нэлээд чангадуу хэлэх).