ЧАНГАЛУУЛАХ

Чанга болгуулах: эрэг чангалуулах (эрэг шургийг чанга болгуулах).