ЧАНГАЛАГДАХ

Чанга болох: уяа нь чангалагдах (уяа нь чанга болох).