ЧАНГАДУУЛАХ

Хэт чанга болгох: давсыг нь чангадуулах (унд хоолны давсыг нь хэтрүүлэх), уяаг нь дэлгэрэнгүй... (уяаг нь хэт чанга болгох).