ЦАРГАЛАХ II

Харамч, нарийн зан гаргах.

Ижил үг:

ЦАРГАЛАХ I