ЦАНХИР

1. Цагаан цайвар: цанхир ямаа (цайвар зүсмийн ямаа);


2. Хонины, цав цагаан толгой: цанхир хонь (цав цагаан толгойтой хонь).

цанхир ямаа цайвар зүсмийн ямаа
цанхир хонь цав цагаан толгойтой хонь