ЦАНХТАЙ II

Морь мал цанх ааштай: цанхтай морь (цанх ааштай морь).

Ижил үг:

ЦАНХТАЙ I