ЦАНХТАЙ I

Цанх өвчтэй: цанхтай хүн (цанх өвчтэй хүн), цанхтай хүүхэд (цанх өвчтэй

Ижил үг:

ЦАНХТАЙ II