ЦАНХТАХ

1. Цанх өвчин нь хөдлөх;


2. Цанх өвчин тусах.