ЦАНХЛАХ

1. Морь малын хойд олмыг хэтэрхий чанга татсанаас мордмогц булгих;


2. Цанх өвчин нь хөдлөх.