цадмын тайлбар
диалектикийн үндсэн эмхэтгэлийн тайлбар