ЦАЙВАРДАХ

Хэтэрхий цайвар болох: өнгө нь цайвардах (өнгө нь хэтэрхий цайвар учир хэрэглэхэд дэлгэрэнгүй...