ЦАЙВАРДУУ

Цайвар байрын: цайвардуу өнгөтэй (цайвар байрын өнгө бүхий).