ЦААШДАХ

Хэтэрхий цааш болох, холдох: цаашдаж харагдах (хэтэрхий цаана харагдах, холдох).