монгол хувцас

монгол орны газар нутаг, байгаль цаг уур, эрхэлдэг аж ахуйд зохицсон, түүхэн цаг үеийн онцлог, нийгмийн байдал, хэв шинж, дэлгэрэнгүй...