МОНГОЛЧИЛГО

Монгол хэлээр орчуулан хөрвүүлэх нь: монголчилго хийхдээ сайн (монгол хэлээр орчуулахдаа сайн).