МОНГОЛЧЛОХ

1. Монгол хэлээр орчуулах, хөрвүүлэх: монголчлох ажил (монгол хэлээр орчуулах) - Монголын дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон-миний тоонот;


2. Монгол байдалтай болгох: монголчлон засах (монгол аргаар засах).

монголчлох ажил монгол хэлээр орчуулах
монголчлон засах монгол аргаар засах