МОНГОЛШИХ

Монгол шинж байдалтай болох, монгол үндэсний зан заншилд дасаж эхлэх.