МОНГОЛЖИХ

Монгол үндэсний зан заншилд дадах: монголжсон эр (монгол үндэсний зан заншлыг сайн мэддэг хүн).