МОНГОЛОРХУУ

Монголтой төстэй: монголорхуу газар (монголтой ойролцоодуу байгаль, цаг агаартай нутаг) - Эндэх дэлгэрэнгүй... Ц.Дамбадорж. Толбо нуур.