МОНГОЛЖУУ

1. Царай төрх, зан байдал, хэл яриа зэрэг аль нэг талаараа монгол хүнтэй төстэй: монголжуу байрын дэлгэрэнгүй... (нүүр царайгаараа монгол хүнтэй төстэй), монголжуу хүн (монгол хүнтэй төстэй);


2. Шар арьстай хүмүүс: монголжуу арьстан (шар арьстай хүмүүс) - Цагаан биш арьстнуудыг хоёрдугаар зэргийн хүн гэж үзэж, тэднийгээ дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Монголын үнэн гуйвсан түүхийн товчлол.

монголжуу байрын царай нүүр царайгаараа монгол хүнтэй төстэй
монголжуу хүн монгол хүнтэй төстэй
монголжуу арьстан шар арьстай хүмүүс