ХӨРГҮҮР

Хөргөж хүйтэн болгодог хэрэглэл, хөргөгч: хөргүүр сав (хөргөж хүйтэн болгох сав).