ХӨРДӨХ I

Чулуу, төмөр зэргийг зүлгэх, засах, зүлгүүрдэх: чулуу хөрдөх (чулуу засах), төмөр дэлгэрэнгүй... (төмөр зүлгэх).

чулуу хөрдөх чулуу засах
төмөр хөрдөх төмөр зүлгэх
Ижил үг:

ХӨРДӨХ II