ХӨРЗГӨР

Юмны байдал барзгар, ширүүн, бүрзгэр: хөрзгөр царайтай (бүрзгэр царайтай), хөрзгөр дэлгэрэнгүй... (хатуу хөрстэй).

хөрзгөр царайтай бүрзгэр царайтай
хөрзгөр хөрстэй хатуу хөрстэй