ХӨРЛӨХ

Хөр болох, хөртөх: бууц хөрлөх (бууц хөр болох), цас хөрлөх (цас дагтарших) - дэлгэрэнгүй...

бууц хөрлөх бууц хөр болох
цас хөрлөх цас дагтарших