ХӨРӨВЖИХ

Нялх төлийн үс хөрс нь гүйцэн торниж, хүйтэнд тэсвэртэй болох - Ботго нь хөрөвжиж, өвс усанд гүйцэд орсон үед нь дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.