БАЛЧИГТАХ

Ус шавартай болох, балчиг тогтох: булаг шанд балчигтах (булаг, шанд шавар намагтай болох).