БАЛТГА :

балтга балтга хийх (бүдүүн, намхан, өргөн юмны үргэлжлэн хөдлөх).