БАЛТГАР

Намхан, өргөн, навтгар, тагдгар - Байшингийн дээвэр нь маш балтгар. Д.Нацагдорж. Зохиолууд., балтгар дэлгэрэнгүй... (намхан, бүдүүн морь), балтгар сав (навтгар, тагдгар сав), намхан балтгар [хоршоо] (навтгар, өргөн).

балтгар морь намхан, бүдүүн морь
балтгар сав навтгар, тагдгар сав
намхан балтгар

навтгар, өргөн