БАЛТГАРХАН

Балтгарын нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан утга - Дунд зэргийн нуруутай, балтгархан шиг мариалаг биетэй, ах шигээ дэлгэрэнгүй... Ш.Нацагдорж. Мандхай хатан.