АВРАГЧ

1. Ачтан тустны хүндэтгэл; аврах хүн - Аврагч нөхөр үү, аль эсвэл аюулт дайсан уу. “Цог” сэтгүүл., амь аврагч (үхлийн аюулаас амь насыг нь аварсан хүн);


2. Бурхны хүндэтгэл - Албадагч нарт түшмэл тэргүүлэн албат харцас бүгдээр гайхалдан байж, аврагч дээд тэнгэр нарын охин болов уу? дэлгэрэнгүй...
3. Байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг, аюул ослоос иргэдийг аврах, хамгаалах, хор хохирлыг арилгах, сэргээн босгох үүрэгтэн, албан хаагч - дэлгэрэнгүй...
4. Аврахад ашигладаг эд хэрэгсэл; аврагч завь (усанд үйгчдийг аврах хүмүүсийн хэрэглэдэг завь), аврагч онгоц (аврах дэлгэрэнгүй...
амь аврагч үхлийн аюулаас амь насыг нь аварсан хүн
аврагч завь усанд үйгчдийг аврах хүмүүсийн хэрэглэдэг завь
аврагч онгоц аврах онгоц