АВРАЛ

1. Аврах үйлийн нэр;


2. Өршөөл, тус: бурхны аврал (бурхны тус), аврал гуйх (өршөөл гуйх), аврал хүсэх (өршөөн үзэх тус дэлгэрэнгүй...
аврал гуйх өршөөл гуйх
аврал хүсэх өршөөн үзэх тус хүсэх
аврал эрэх өршөөл энэрэл эрэх
бурхны аврал бурхны тус
аврал буян өршөөл буян
даатгал аврал хариуцан даах энэрэл өршөөл
аврал нигүүлсэл энэрэнгүй сэтгэлээр хандаж өршөөл үзүүлэх нь
аврал өршөөл

аварч өршөөх нь

аврал ивээл аврал өршөөл
аврал энэрэл

хайр нигүүлсэл

даарахад гал аврал, ангахад ус аврал

хэрэгтэй үед тус болох гэсэн санаа