АВРАЛТ

Аврал бүхий: авралт төр (өршөөлт төр), авралт засаг (өршөөлт засаг) - Авралт дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Эх.

авралт төр өршөөлт төр
авралт засаг өршөөлт засаг