АВРАЛТАН

Аврал бүхий хүн - Будилж шаналан эндэж гэнэдэж явсаар олсон юм минь бурхнаас илүү авралтан байдаггүй, ханиас илүү дэлгэрэнгүй... Ш.Сүрэнжав. Би тэнгэрийн харьяат.