АВСААРГА

Авсаар, цомхон, хөнгөн хялбар: авсаарга болгох (авсаар болгох, хөнгөн хялбар болгох).